V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracúvaním, správou a uchovaním mojich osobných údajov poskytnutých a uvedených v kontaktnom formulári na stránke www.yvesrocher-donaska.sk spoločnosti YVICA, s.r.o., so sídlom Gercenova 3640/2, 851 01 Bratislava, IČO: 47181354, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 89690/B (ďalej len ako „YVICA, s.r.o.“), alebo prostredníctvom stránky  www.yvesrocher-donaska.sk v rámci počítačovej siete internet.

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a na základe vlastného rozhodnutia. Poskytnuté osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne pre účely ponúkania produktov a služieb Yves Rocher, pre interné účely spoločnosti YVICA, s.r.o. a na štatistické účely. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť sprístupnené tretej osobe, a to za účelom plnenia uzatvorených zmluvných alebo iných dokumentov.

Súhlas je daný na dobu využívania a poskytovania služieb spoločnosti YVICA, s.r.o., pričom udelený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. V zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov dotknutá osoba poskytnutím emailového kontaktu súhlasí s využívaním jej elektronického kontaktu na účely priameho marketingu týkajúceho sa poskytovaných služieb spoločnosti YVICA, s.r.o. a jej klientov. Dotknutá osoba je oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním svojho nesúhlasu so zasielaním marketingových informácií na adresu info@yvica.sk.